Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI LAMP FIRMY LIS POLAND

 1. [Gwarant] Gwarancji udziela LIS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą: 37-710 Żurawica, ul. Przemyska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział, pod numerem  KRS: 0000268609, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 6 000 000 zł oraz nr NIP : 795 24 01 508 [dalej „Gwarant”].
 2. [Gwarancja] W zakresie i na zasadach przewidzianych w niniejszych Warunkach Gwarancji – Gwarant udziela gwarancji prawidłowego działania opraw oświetleniowych wyprodukowanych przez Gwaranta, używanych zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami używania, określonymi w instrukcji obsługi. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, wynikłych z przyczyn tkwiących w sprzęcie, które zostaną ujawnione i zostaną zgłoszone przed upływem terminu gwarancji [dalej „Gwarancja”].
 3. [Termin Gwarancji] Okres Gwarancji na produkowane przez LIS POLAND Sp. z o.o. oprawy oświetleniowe wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży.

Okres Gwarancji na produkowane przez LIS POLAND Sp. z o.o. oprawy oświetleniowe z serii LED, po 1 stycznia 2016 roku, wynosi 7 lat, licząc od daty sprzedaży.  

Gwarancja na części zamienne do opraw oświetleniowych wynosi 2 lata.

 1. [Podstawa skorzystania z Gwarancji] Uprawnionym z Gwarancji jest właściciel sprzętu, posiadający dowód zakupu sprzętu na daną oprawę oświetleniową.
 2. [Zgłoszenie wady] Wystąpienie wady fizycznej w oprawie oświetleniowej należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej do Centrum Serwisowego Gwaranta, pod adresem: serwis@lis-poland.pl niezwłocznie po ujawnieniu wady oraz przed upływem terminu Gwarancji. Wraz ze zgłoszeniem wady należy udokumentować datę nabycia produktu, np. poprzez załączenie do zgłoszenia dowodu zakupu produktu. W zgłoszeniu należy wskazać szczegółowy opis stwierdzonej wady i okoliczności jej stwierdzenia, linię wzorniczą i indeks oprawy oświetleniowej oraz ewentualną dokumentację fotograficzną, o ile sytuacja tego wymaga. Konsument, zgłaszając reklamację nie powinien, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, odsyłać wadliwego produktu do Gwaranta.
 3. [Obowiązki Gwaranta] W przypadku wystąpienia wady fizycznej oprawy oświetleniowej, objętej Gwarancją oraz jej zgłoszenia przed upływem terminu Gwarancji – Gwarant dokona bezpłatnej naprawy. Jeżeli wady nie można usunąć lub koszty związane z naprawą są niewspółmierne do wartości oprawy oświetleniowej, lub naprawa jest szczególnie utrudniona, wówczas Gwarant, według swego wyboru, dokona wymiany albo zwrotu całości ceny sprzętu.
 4. [Termin wykonania obowiązków Gwaranta] Gwarant w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego powiadomi uprawnionego o decyzji co do sposobu załatwienia reklamacji. Po dostarczeniu wadliwej oprawy oświetleniowej Gwarant niezwłocznie wykona swoje obowiązki.
 5. [Wymóg specjalistycznej instalacji] Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest wykonanie montażu oprawy oświetleniowej przez osobę uprawnioną zgodnie z instrukcją montażu a także dotrzymanie warunków zastosowania. Koszt montażu ponosi użytkownik.
 6. [Wyłączenia z Gwarancji] Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
  • wad powstałych w wyniku działania siły wyższej, katastrof naturalnych, powodzi, pożarów, lub wskutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz działań lub zaniechań uprawnionego z Gwarancji, lub osób, za które uprawniony z Gwarancji odpowiada,
  • wad produktu powstałych w wyniku niezgodnego z instrukcją montażu, lub eksploatacji produktu,
  • wad wynikłych z uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia), a także korozji, w przypadku eksploatacji sprzętu w warunkach stałego zawilgocenia,
  • wad wynikłych z samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi,
  • naturalnych śladów zużycia taśmy LED powstałych w wyniku eksploatacji,
  • uszkodzeń powstałych w czasie transportu.

Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z oprawy oświetleniowej będącej w naprawie.

 1. [Odmowa uwzględnienia zgłoszenia] W przypadku braku podstaw do uwzględnienia dokonanego zgłoszenia na podstawie Gwarancji, w szczególności z uwagi na niestwierdzenie wady, zaistnienie przypadku nieobjętego Gwarancją, upływ terminu Gwarancji, wygaśnięcie Gwarancji – Gwarant poinformuje zgłaszającego o nieuwzględnieniu zgłoszenia oraz uzasadni swoje stanowisko.
 2. [Stosunek gwarancji do rękojmi] Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. [Odesłanie] W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszych Warunków Gwarancji – do Gwarancji stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw rok: 2014, pozycja: 121 z późniejszymi zmianami) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. [Ochrona danych osobowych] Uprawniony wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w bazie danych osobowych, której administratorem jest LIS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą: 37-710 Żurawica, ul. Przemyska 8, Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi serwisowej. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 tekst jednolity).